Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA VSTUPENIEK CEZ INTERNET

 vydané spoločnosťou MLYNY CINEMAS spol. s r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, ďalej prevádzkovateľ multikina MLYNY CINEMAS v Galérii MLYNY, Štefánikova tr. 61, 949 01 Nitra.

 

PREDAJ VSTUPENIEK CEZ INTERNET V MLYNY CINEMAS V GALÉRII MLYNY V NITRE

 Pred kúpou vstupeniek cez internet si pozorne prečítajte tento návod a Všeobecne záväzné podmienky nákupu vstupeniek prostredníctvom internetu, platné v multikine MLYNY CINEMAS v Galérii MLYNY, Štefánikova tr. 61, 949 01 Nitra.

Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ multikina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe vstupeniek cez internet.

Na webovej stránke www.mlyny-cinemas.sk  sa Vám zobrazí program  multikina s dátumami, kinosálami a časmi premietania. Po zvolení daného filmu, si vyberte čas predstavenia, ktoré chcete navštíviť a na vybraný čas predstavenia kliknite. Následne sa Vám zobrazí plán sedadiel v kinosále. Kliknutím na vybraté sedadlo potvrdíte vami vybraté sedadlo. Vybratý rad/rady, sedadlo/sedadlá a základná cena sa zobrazia vpravo. Pre pokračovanie nákupu kliknite na POKRAČOVAŤ.

 V prípade, že predstavenie ponúka zľavu a vy na ňu máte nárok vyberte si z možností zliav v ponuke. Po uplatnení zľavy sa zobrazí konečná cena vstupenky/vstupeniek po zľave. Doručenie elektronickej vstupenky/vstupeniek prebieha doručením na váš e-mail po uhradení vstupenky. Vyplňte kontaktné údaje, ktoré sú povinné Meno a priezvisko a E-mail. V ďalšom kroku si vyberte platobnú metódu Rýchla platba platobnou kartou alebo Rýchly online prevod cez internetové bankovníctvo. Zaškrtnite Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zvoľte Pokračovať. Po uskutočnení platby zvolenou metódou prebehne overenie platby, ktoré štandardne trvá 15 minút. Skontrolujte si zadaný e-mail a odpíšte si číslo Vášho nákupu. Po overení platby vám budú lístky zaslané na zadaný e-mail.Pre  vstup na filmové predstavenie nie je potrebné vstupenky tlačiť, stačí sa pri vstupe do kinosály preukázať elektronickými vstupenkami v mobile alebo tablete. Ak nemáte vo vašom mobile e-mail, vytlačte si vaše elektronicky zakúpené vstupenky na vašej tlačiarni.

 Ak by nastali komplikácie a na Váš e-mail by nebolo doručené potvrdenie o platbe, kontaktujte nás na podpora@cinemaware.eu.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, ani neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť spoločnosť MLYNY CINEMAS spol. s.r.o.  ako prevádzkovateľ multikina MLYNY CINEMAS.

 

VRÁTENIE ZAKÚPENÝCH VSTUPENIEK

 Na predaj elektronických vstupeniek na filmové a iné predstavenia sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 7 ods. 6 písm. k) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je „poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,“. – teda kupujúci si kúpil lístok na konkrétne predstavenie.

 Bez ohľadu na vyššie uvedené môže zákazník požiadať Mlyny Cinemas o storno vstupenky /elektronickej alebo zakúpenej na pokladni kina/ po splnení nasledovných podmienok:

 

  1. 1.      Zákazník berie na vedomie, že na storno vstupenky nemá právny nárok a jeho žiadosť o storno bude posúdená na základe splnenia resp. nesplnenia podmienok storna stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach Mlyny Cinemas.
  1. 2.      O storno vstupenky je potrebné požiadať nasledovným spôsobom: 

-          v prípade vstupeniek zakúpených na pokladni je možné o storno požiadať výlučne  osobne na pokladni Mlyny Cinemas,

-          v prípade vstupeniek zakúpených cez internet je možné o storno požiadať osobne na pokladni v Mlyny Cinemas alebo prostredníctvom mailu mlyny-cinemas@mlyny-cinemas.sk

  1.  3.      O storno vstupenky je možné požiadať najneskôr 60 minút pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa vstupenka vzťahuje. Storno už odpremietaneho filmu je nerealizovateľné.
  1. 4.      Na účely vykonania storno je potrebné poskytnúť prevádzkovateľovi nasledovné údaje:

-          v prípade vstupenky zakúpenej cez internet: Meno a priezvisko kupujúceho, názov, dátum a čas predstavenia, rad, sedadlo, variabilný symbol kúpy, mail uvedený pri nákupe vstupeniek a výslovný súhlas s podmienkami storna, predovšetkým so storno poplatkom

-          v prípade vstupenky zakúpenej na pokladni:  je potrebné mať k dispozíciivstupenku (fyzicky, nie ako fotografiu v mobilnom zariadení)

  1. 5.      V prípade schválenia storna prevádzkovateľom budú peniaze zákazníkovi vrátené nasledovným spôsobom:

-          v prípade vstupeniek zakúpených na pokladni budú peniaze vrátené v hotovosti na pokladni Mlyny Cinemas,

-          v prípade vstupeniek zakúpených cez internet budú peniaze vrátené na účet zákazníka do 7  pracovných dní odo dňa vykonania storna,

-          v prípade storna vstupeniek zakúpených cez internet sa zákazníkovi účtuje storno poplatok vo výške 0,12 eur/vstupenka. 

Vrátenie vstupného v prípade nepredvídateľných okolností a prekážok na strane prevádzkovateľa:

V prípade zakúpenia vstupeniek na predstavenie, ktoré bolo následne zrušené z dôvodov uvedených nižšie, bude zákazníkovi vrátené vstupné na predmetné predstavenie nasledovným spôsobom:

-          V prípade zakúpenia online vstupeniek bude zákazníkovi vrátené vstupné na účet automaticky bez požiadania 7 pracovných dní

-          V prípade zakúpenia vstupeniek na pokladni je potrebné prísť so vstupenkami do pokladne Mlyny Cinemas najneskôr do 3 dní od zrušeného predstavenia a peniaze budú zákazníkovi vrátené v hotovosti

Dôvody na vrátenie vstupného:

-          dôjde k nečakanej evakuácii priestorov multikina z dôvodu mimoriadnych udalostí,

-          nastala technická porucha na zariadení multikina (pod technickou poruchou sa rozumie – porucha na zariadení multikina – premietacie zariadenie, poškodenie plátna a pod., porucha vo vzduchotechnike a pod.),

-          nastali dôvody vyššej moci – nečakané mimoriadne udalosti alebo prírodné katastrofy.

 

ZMENA SEDENIA A PREDSTAVENIA PO ZAKÚPENÍ VSTUPENIEK

Zmena nie je možná nakoľko vstupenky sú viazané na presný čas, film, rad a sedadlo.

Realizácia je možná len prostredníctvom storna vstupeniek.

Postup pri realizácii vrátenia vstupeniek je uvedený v článku VRÁTENIE ZAKÚPENÝCH VSTUPENIEK.

Po obdržaní mailu o zrealizovaní storna zo strany prevádzkovateľa je možné si objednať a zaplatiť vstupenky podľa Vášho nového výberu.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Uvedené Všeobecné obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia vstupeniek do kina zákazníkom.

Pre  vstup na filmové predstavenie nie je potrebné vstupenky tlačiť, stačí sa pri vstupe do kinosály preukázať elektronickými vstupenkami, ktoré vám boli doručené na e-mail v mobile alebo tablete.

V prípade uplatnenia zľavy pri zakúpení elektronickej vstupenky  je osoba, ktorá vstupuje na filmové predstavenie so zľavnenou vstupenkou povinná preukázať uvádzačovi nárok na zľavu jedným z nasledovných spôsobov: preukazom ZŤP, učitelia – ITIC kartou, študenti a žiaci kartou ISIC, EURO 26, študentskými preukazmi, seniori – občianskym preukazom. Ak návštevník filmového predstavenia nevie uvádzačovi preukázať zľavu, musí pre vstup na predstavenie doplatiť v manuálnej pokladni multikina rozdiel medzi plnou cenou vstupenky a zakúpenou zľavnenou vstupenkou.