Prevádzkový poriadok MLYNY CINEMAS

Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a návštevníkov multikina MLYNY CINEMAS, práva a povinnosti zamestnancov multikina zamestnaných v MLYNY CINEMAS, ako aj základné údaje a pravidlá, podľa ktorých sa prevádzka riadi.

1. Názov prevádzky: MLYNY CINEMAS

2. Prevádzkovateľ: MLYNY CINEMAS spol. s r.o., Štefánikova tr. 61, 949 01 Nitra

3. Adresa prevádzky: MLYNY CINEMAS Galéria MLYNY, Štefánikova tr. 61, 949 01 NITRA

4. Predmet činnosti, druh poskytovania služieb: Premietanie filmov, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcii a predaj rýchleho občerstvenia s výrobou popcornu a nachos. Otváracie hodiny zariadenia sú pohyblivé, ale zväčša od 13.00 do 23.00 denne, okrem dní uzatvorenia nákupno-zábavného centra Galéria MLYNY Nitra. V prípade školských a skupinových predstavení je zariadenia otvorené aj v dopoludňajších hodinách.

5. Program multikina MLYNY CINEMAS: program multikina zverejňuje Prevádzkovateľ v týždenných intervaloch v dostupných nosičoch a médiách (web, letáky, citylighty, inzercie a pod.) do stredy na týždeň od štvrtku do nasledujúcej stredy. Zmena programu je vyhradená. Prevádzkovateľ si vyhradzuje program meniť vo vážnych a vopred nepredvídaných udalostiach. Program je možné meniť aj v prípade posunutia plánovaného termínu premiéry naprogramovaného filmu, resp. iných skutočností vzniknutých na strane distribútora filmu.

6. Pokladňa a predaj lístkov: Pokladňa kina je otvorená minimálne 60 minút pred každým filmovým predstavením. V Pokladni kina je možné zakúpiť vstupenky na akékoľvek filmové predstavenie premietané v MLYNY CINEMAS. Zakúpené platné vstupenky nie je možné vrátiť späť do pokladne. V pokladni kina je možná platba za vstupenky v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Vstupenky je tak isto možné zakúpiť online cez internetovú stránku prevádzkovateľa. Predaj vstupeniek prostredníctvom internetového portálu sa riadi Obchodnými podmienkami zverejnenými na tomto portáli. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne prevádzkovateľ nezodpovedá.

Návštevník je povinný platiť nepoškodenou bankovkou. Zamestnanci multikina neprevezmú od návštevníka poškodenú bankovku (pod pojmom poškodená bankovka rozumieme – natrhnutá, úplne roztrhnutá, znečistená alebo popísaná).
Pokladne v multikine neslúžia na rozmieňanie bankoviek a mincí. Zamestnanci multikina majú prísny zákaz rozmieňať bankovky a mince, pokiaľ neprebehla v pokladni žiadna finančná transakcia.

7. Vstupenky a VIP lístky: Zamestnanec MLYNY CINEMAS má právo na kontrolu vstupenky. Návštevníkovi multikina, ktorý sa nepreukáže platne zakúpenou vstupenkou, resp. VIP lístkom, a to aj pri opakovanom vstupe do sály, nebude vstup do sály umožnený. Návštevník s voľným lístkom (VIP kartou) je pred vstupom do sály povinný minimálne 30 minút pred premietaním filmu v pokladni oznámiť svoju účasť a zakúpiť si vstupenku so sumou 0,-eur. V opačnom prípade sa môže stať, že do sály pre obsadenosť nebude umožnený prístup. V prípade ak lístok do kina je sfalšovaný alebo značne poškodený – nečitateľný, zamestnanec multikina má právo takýto lístok odmietnuť, a tak nepovoliť vstup návštevníkovi do multikina.

8. Zákaz vstupu do multikina: Návštevníka nespĺňajúceho minimálnu vekovú hranicu prístupnosti filmu na túto skutočnosť upozorní zamestnanec multikina. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá ich zákonný zástupca.

9. Vrátenie vstupného: Na predaj elektronických vstupeniek na filmové a iné predstavenia sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Podľa § 7 ods. 6 písm. k) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je „poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,“. – teda kupujúci si kúpil lístok na konkrétne predstavenie.

 Bez ohľadu na vyššie uvedené môže zákazník požiadať Mlyny Cinemas o storno vstupenky /elektronickej alebo zakúpenej na pokladni kina/ po splnení nasledovných podmienok:

  1. 1.      Zákazník berie na vedomie, že na storno vstupenky nemá právny nárok a jeho žiadosť o storno bude posúdená na základe splnenia resp. nesplnenia podmienok storna stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach Mlyny Cinemas.
  1. 2.      O storno vstupenky je potrebné požiadať nasledovným spôsobom: 

-          v prípade vstupeniek zakúpených na pokladni je možné o storno požiadať výlučne  osobne na pokladni Mlyny Cinemas,

-          - v prípade vstupeniek zakúpených cez internet je možné o storno požiadať osobne na pokladni v Mlyny Cinemas alebo prostredníctvom mailu mlyny-cinemas@mlyny-cinemas.sk

  1. 3.      O storno vstupenky je možné požiadať najneskôr 60 minút pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa vstupenka vzťahuje. Storno už  odpremietaneho filmu je nerealizovateľné.
  1. 4.      Na účely vykonania storno je potrebné poskytnúť prevádzkovateľovi nasledovné údaje:

-          v prípade vstupenky zakúpenej cez internet: Meno a priezvisko kupujúceho, názov, dátum a čas predstavenia, variabilný symbol kúpy a mail uvedený pri nákupe vstupeniek

-          v prípade vstupenky zakúpenej na pokladni:  je potrebné mať k dispozíciivstupenku (fyzicky, nie ako fotografiu v mobilnom zariadení)

  1. 5.      V prípade schválenia storna prevádzkovateľom budú peniaze zákazníkovi vrátené nasledovným spôsobom:

-          v prípade vstupeniek zakúpených na pokladni budú peniaze vrátené v hotovosti na pokladni Mlyny Cinemas,

-          v prípade vstupeniek zakúpených cez internet budú peniaze vrátené na účet zákazníka do 7  pracovných dní odo dňa vykonania storna,

-          v prípade storna vstupeniek zakúpených cez internet sa zákazníkovi účtuje storno poplatok vo výške 0,12 eur/vstupenka

 

Vrátenie vstupného v prípade nepredvídateľných okolností a prekážok na strane prevádzkovateľa:

V prípade zakúpenia vstupeniek na predstavenie, ktoré bolo následne zrušené z dôvodov uvedených nižšie, bude zákazníkovi vrátené vstupné na predmetné predstavenie nasledovným spôsobom:

-          V prípade zakúpenia online vstupeniek bude zákazníkovi vrátené vstupné na účet automaticky bez požiadania 7 pracovných dní

-          V prípade zakúpenia vstupeniek na pokladni je potrebné prísť so vstupenkami do pokladne Mlyny Cinemas najneskôr do 3 dní od zrušeného predstavenia a peniaze budú zákazníkovi vrátené v hotovosti

Dôvody na vrátenie vstupného:

-          dôjde k nečakanej evakuácii priestorov multikina z dôvodu mimoriadnych udalostí,

-          nastala technická porucha na zariadení multikina (pod technickou poruchou sa rozumie – porucha na zariadení multikina – premietacie zariadenie, poškodenie plátna a pod., porucha vo vzduchotechnike a pod.),

-          nastali dôvody vyššej moci – nečakané mimoriadne udalosti alebo prírodné katastrofy.

ZMENA SEDENIA A PREDSTAVENIA PO ZAKÚPENÍ VSTUPENIEK

Zmena nie je možná nakoľko vstupenky sú viazané na presný čas, film, rad a sedadlo.

Realizácia je možná len prostredníctvom storna vstupeniek.

Postup pri realizácii vrátenia vstupeniek je uvedený v článku VRÁTENIE ZAKÚPENÝCH VSTUPENIEK.

Po obdržaní mailu o zrealizovaní storna zo strany prevádzkovateľa je možné si objednať a zaplatiť vstupenky podľa Vášho nového výberu.

10. Povinnosti návštevníka: Návštevník zdržujúci sa v priestoroch multikina je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov pracovníkov kina. Počas filmového predstavenia je návštevník povinný dodržiavať poriadok a pokoj. Návštevníkovi, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je zakázané zdržiavať sa v priestoroch multikina. Návštevníka, ktorý porušuje poriadok a pokoj, resp. narušuje priebeh predstavenia, môže zamestnanec multikina vykázať zo sály, resp. z priestorov multikina. Takýto návštevník nemá právo na vrátenie vstupného. V prípade nerešpektovania pokynov zamestnanca MLYNY CINEMAS bude privolaná SBS alebo príslušníci policajného zboru SR, resp. mestskej polície.

11. Zákaz konzumovania: Do priestorov multikina je zakázané vstupovať s nápojmi a jedlom, ktoré neboli zakúpené v bufete multikina MLYNY CINEMAS.

12. Používanie toaliet: Návštevník multikina môže používať toalety v spoločných priestoroch Galérie MLYNY Nitra. Toalety pre zamestnancov multikina využíva len personál – zamestnanci multikina. Toaleta pre vozíčkárov je výlučne využívaná len hendikepovanými ľuďmi – vozičkári. Kľúče od toalety pre vozíčkárov sú k dispozícii v bufete multikina.

13. Dispozičné členenie prevádzky – pôdorysy PDF: Prevádzka je umiestnená na druhom a prvom poschodí nákupno-zábavného centra Galérie MLYNY Nitra na adrese Štefánikova tr. 61, 949 01 Nitra. Pozostáva z piatich kinosál, s počtom sedadiel:
Kinosála 1, 2.poschodie : 237 miest + 2 miesta pre imobilných
Kinosála 2, 2.poschodie: 119 miest + 2 miesta pre imobilných
Kinosála 3, 2 poschodie: 139 miest + 2 miesta pre imobilných
Kinosála 4, 1.poschodie: 89 miest + 2 miesta pre imobilných
Kinosála 5, 1.poschodie: 84 miest + 2 miesta pre imobilných
Osvetlenie priestorov je zabezpečené umelým osvetlením a v kinosálach je zvuk šírený zvukovou sústavou reproduktorov značky JBL. Produkcia je zabezpečovaná technológiou 3D dodanou spoločnosťou Expand .

V zariadení sa nachádza miestnosť premietača, zázemie pre personál, skladovací priestor, sociálne zariadenie pre personál, priestor rýchleho občerstvenia s výrobníkom popcornu a predajným pultom hotových potravín, nápojov a prípravou kávy a zariadením post–mix pre čapovanie nealkoholických nápojov.

14. Inžinierske siete, voda, manipulácia s odpadmi, elektrina: Inžinierske siete sú súčasťou budovy Galérie MLYNY Nitra a prevádzkovateľ kina MLYNY CINEMAS má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme na prevádzkovanie kina s prenajímateľom, ktorej súčasťou je pripojenie sa na inžinierske siete obchodného centra, ktoré zahŕňajú pitnú vodu, kanalizáciu, vzduchotechniku, elektrickú energiu pre osvetlenie a prevádzkovanie premietacích a ozvučovacích zariadení, bežných zariadení pre prevádzku rýchleho občerstvenia a bezpečnostný a informačný systém, a elektrickú energiu pre premietaciu techniku, ktorá je umiestnená v miestnosti premietačov.
Odpady sú zhromažďované v miestnosti na tento účel vyhradenej a pracovníci prevádzkovateľa kina ich denne presúvajú do zberných kontajnerov na tento účel vytvorených prevádzkovateľom budovy.

15. Systém zásobovania a preberania tovarov: Zásobovanie zariadenia je prevádzané priamou dodávkou od výrobcov a distributérov a je členené na zásobovanie kino materiálom, potravinami a nápojmi, hygienickým tovarom a dezinfekciou. Dodávka tovaru je zabezpečovaná v čase na tento účel vyhradenom poskytovateľom a to v čase od 7.00 – 9.00 denne podľa objednávok a potrieb zariadenia.

16. Povinnosti pracovníkov, zamestnávateľa
Povinnosti pracovníkov
Manažér zariadenia – Hlavnou povinnosťou je vedenie a organizovanie zariadenia v oblastiach prípravy a realizácie premietacieho programu, realizácie propagačnej a reklamnej činnosti organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí.
Kontrola výkonu zamestnancov na všetkých úrovniach poskytovania služieb zákazníkom a organizácia činnosti zamestnancov pri poskytovaní služieb zákazníkom.
Kontrola prípravy popcornu a pochutín, kontrola prevádzky skladu potravín, objednávanie potravín a nápojov, zabezpečenie hygienickej kontroly prevádzky rýchleho občerstvenia.
Kontrola stavu úrovne hygieny v kinosálach a spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach a šatniach zamestnancov a objednávanie hygienického tovaru a spotrebnej chémie.

Zamestnanci – manažéri kina, uvádzači, pokladníci, pracovníci rýchleho občerstvenia a upratovačky. Náplň práce a kontroly jednotlivých zamestnancov je uvedená v pracovných zmluvách a dohodách o brigádnickej činnosti, z ktorých vyplýva úroveň zabezpečenia jednotlivých úsekov a ich činností pri prevádzke kina.

Sanitačný program
Sanitačný program – je prílohou prevádzkového poriadku a je jeho nedeliteľnou súčasťou , ktorá popisuje jednotlivé činnosti v rámci prevádzky a ich vykonávanie a následnú kontrolu zariadenia pri dodržiavaní zásad hygieny a je spísaný podľa normy HACCP platnej v EU.

V Nitre 26.8.2022
MLYNY CINEMAS, spol. s.r.o.

Nájdi svoj film